Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τετάρτη 21/12 στις 18:30 μμ

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικό συμβούλιο κατερίνης
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
                                                            
 1.  
Συγκρότηση «Δομής συναίνεσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», κατά νόμο Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με βάση το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Αποδοχή ποσού ύψους 1.511.044,64 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις – έργα
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση της 89/2015 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση αύξησης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου Πιερίας Α.Ε.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Τροποποίηση των συμβάσεων α) με αριθ. πρωτ. οικ. 26788/21-6-2016  μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Άικου Μαρίας για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού» και β) με αριθ. πρωτ. 42754/21-9-2016 μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της «Αφοι Μέγαλοι Ο.Ε.»  για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα και υλικών για τις ανάγκες μηχανογράφησης  του Δήμου»,  ως προς τη διάρκεια
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Βιομηχανία Κατασκευής Ηλεκτρολογικού Υλικού και Καλωδίων» της εταιρίας «Ηλεκτρονικής Χαραλαμπίδης Α.Ε.» η οποία είναι εγκατεστημένη στο 3ο χλμ. της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης (για έργα γενικής φύσης και για έργα ειδικής φύσης) σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών βάσει τροποποιημένης μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (1/2014 μελέτη) και έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Έγκριση ή μη τροποποίησης των προς κατασκευή πεζοδρομίων της μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – επιδιόρθωση – βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία της Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας» (22/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωραϊσμός κτίσματος υδατόπυργου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (52/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        

 1.  
Έγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΗ» του Δήμου Κατερίνης με αριθ. Μελ. 33/2015 (Σε ισοζύγιο)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της αριθ.100/2016 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016» 42.170,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση αρδευτικής περιμέτρου αρδευτικού έργου Καλλιθέας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση “ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ”» του Δήμου Κατερίνης (88/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης, Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας» (90/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 232Β μετά από την 232/2007 δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα την άρση και επανεπιβολή του κοινοχρήστου χώρου στην αρχική του μορφή
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας γης - δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση άδειας στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση ή μη καταστήματος λιανικού εμπορίου στο Δήμο μας, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της 12/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας της εν λόγω προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσή της
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, Αντιδήμαρχος
 
 1.  
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΦΟΔΣΑ για τη μεταφορά απορριμμάτων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλος

 1.  
Έγκριση ή μη της 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Δ.Ω.Κ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, πρόεδρος Δ.Ω.Κ.

 1.  
Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας»
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

 1.  
Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

 1.  
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση δημότη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

 1.  
Έγκριση παραχώρησης ή μη αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Ρητίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρητίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

 1.  
Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους ύστερα από εισηγήσεις της ΔΕΠ και Σχολικών Επιτροπών
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ

 1.  
Έγκριση ή μη της 47/2016 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

 1.  
Έγκριση ή μη της 50/2016 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2017
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και τη μίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
                                                                                                                                    
 1.  
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την εργασία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Αντικατάσταση λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού κλπ. Η-Μ εργασιών στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αριθ. μελέτης  21/2016)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Σεβαστή Πιερίας (καπνεργοστάσιο)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος