Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Τετάρτη 18/1/2017, στις 18:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1.  
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, έγκριση της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Κατερίνης και της υποβολής της στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης».
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Ανέγερση Μνημείου προς τιμήν του νεαρού Κρητικού Απόστολου Κονταξάκη
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Τροποποίηση της 320/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα {Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κατασκευαστική Δήμου Κατερίνης – Δήμου Ελαφίνας» σύμφωνα με το Ν.2190/20 και Ν.4257/2014 άρθρο 46 παρ.1 και το Νόμο 3852 άρθρο 109, ορισμός εκκαθαριστών και ανάληψη απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο Δήμο Κατερίνης}, ως προς τον ορισμό των εκκαθαριστών, λόγω παραίτησης ενός εκ των δύο ορισθέντων
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016/τ.Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση της 639/2016 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αναστολής υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα» και λήψη απόφασης για προσωρινή άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση της 720/2016 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση αναστολής υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα» και λήψη απόφασης για προσωρινή άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση παγκακίων, αποδυτηρίων λουομένων, ναυαγοσωστικών πύργων και λοιπών ξύλινων κατασκευών στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας» με αριθ. μελέτης 45/2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση παγκακίων, αποδυτηρίων λουομένων, ναυαγοσωστικών πύργων και λοιπών ξύλινων κατασκευών στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» με αριθ. μελέτης 46/2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της αριθ. 56041/7-12-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας HIPAC Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Οργανώσεως και Πληροφορικής, όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών» (αρ. μελέτης 89/2016)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

 1.  
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση δημότη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

 1.  
Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης του ΟΠΠΑΠ με θέμα: Τροποποίηση της 111/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, για το οικονομικό έτος 2017» και της 112/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, έτους 2017 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
                                                                                                                                    
 1.  
Κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στη Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος                                                       Ο Πρόεδρος