Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τρίτη 5/12 στις 18:30 μ.μ.

Σχετική εικόνα
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 556/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (17η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αριθ. 600/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (18η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 648/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (19η)»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (20η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής της εταιρείας RAVATHERM HELLAS SA
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφές οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διόρθωση της 627/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς το είδος της παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών πρόσβασης – εσωτερικής οδού μετακίνησης, ενίσχυση της περίφραξης και κατασκευή στραγγιστηρίων αποχέτευσης του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης" (138/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 68.800,00 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο "Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό Γρέβενη" (33/2015 μελέτη) και χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "ΠΑΝΑΓΙΑ" Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» (140/2017 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» (140/2017 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός ομάδας έργου, υπευθύνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με τίτλο "Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης" (140/2017 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο “Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας “Αστική αναζωογόνηση 2017” του προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου 2017-2018, Μέτρο 1, Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός ομάδας έργου, υπευθύνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με τίτλο “Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Σύνταξη τροποποιήσεων των πράξεων εφαρμογής του Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Εξώδικος καθορισμός αποζημίωσης γης δημοτών - Δήμου
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Έγκριση της 155/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: Τροποποίηση της 151/2017 απόφασης Δ.Σ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, για το Οικ. Έτος 2018» και της 152/2017 απόφασης Δ.Σ. «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης για το Οικ. Έτος 2018»
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ


Ο Αντιπρόεδρος