Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τρίτη 21/3 στις 18:30 μ.μ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.       
Ανάκληση της 55/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3.       
Έγκριση καταχώρισης στις υποχρεώσεις του Δήμου δαπάνης που προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

4.       
Έγκριση επιχορήγησης 6.000,00 ευρώ μηνιαίως (=72.000,00 ευρώ) προς την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνος για ενίσχυση του εκκλησιαστικού κοινωνικού της έργου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

5.       
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

6.       
Έγκριση ή μη μεταβίβασης στην υπηρεσία SPLIT BILL των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7.       
Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών περί ανάκλησης της 654/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα  "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση τριών θέσεων στάθμευσης στη ΔΕΥΑΚ στην οδό Δημ. Γούναρη (ύστερα από την αριθ. 84/2016 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

8.      +
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας (Οριστική μελέτη λιμενικών έργων και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

9.       
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εξωραϊσμός κτίσματος υδατόπυργου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου" (52/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

10.    
Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του ά.32 του Ν.4412/2016 – ανάθεση του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 61/2015), προϋπολογισμού  299.837,40  ευρώ εκτός ΦΠΑ, με την παραπάνω διαδικασία.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

11.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δ.Ε. Κατερίνης” (10/2017 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

12.    
Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος» εκτιμώμενης αξίας 156.090,00€ εκτός του ΦΠΑ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφισταμένου Ασφαλτικού δικτύου Δ.Ε Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 10/2017) με αυτεπιστασία και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με την ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

13.    
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν" (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

14.    
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή βα΄σης στήριξης, σκιάστρου, αγωγού υδροδότησης & ηλεκτροδότηση Αστυνομικού Περιπτέρου - χρήση γερανοφόρου οχήματος για τοποθέτηση προβολέων και άλλων χρηστικών υλικών και επίχωση με υλικό υποβάσεως χώρου τοποθέτησης σκηνών στο Κέντρο φιλοξενίας Προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ" (66/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

15.    
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή υποδομών πυρόσβεσης στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ" (75/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 

16.    
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

17.    
Έγκριση ή μη παράτασης της θητείας των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκαν με την αριθ.145/2016 απόφαση ΔΣ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

18.    
Έγκριση ή μη κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση ή μη οριζοντιογραφίας και αρδευτικής περιμέτρου αρδευτικού έργου Βρίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
20.    
Έγκριση ή μη γεωλογικής - υδρογεωλογικής μελέτης με τίτλο "Υδρογεωλογικές συνθήκες στην περιοχή του αρδευτικού έργου Καλλιθέας, Δ.Ε. Παραλίας, Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
21.    
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

22.    
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

23.    
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου–Φούντα-Κλήμα-Αγ.Κων/νος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

24.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
25.    
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών των δασικών τμημάτων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Μηλιάς
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
26.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

27.    
Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους TEBA/FEAD" και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 "Διάρκεια" αυτής
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28.    
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

29.    
Έγκριση ή μη απαλλαγής επαγγελματία πωλητή από την υποχρέωση καταβολής ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών, για λόγους υγείας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30.    
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
31.    
Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων  εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

32.    
Λήψη απόφασης για εμμονή ή μη στην 223/2015 απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1 της πολεοδομικής ενότητας αναθεώρησης Ευαγγελικών Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

33.    
Λήψη απόφασης για εμμονή ή μη στην 670/2016 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 232Β, μετά από την 232/2007 δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα την άρση και επανεπιβολή του κοινόχρηστου χώρου στην αρχική του μορφή
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

34.    
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική μελέτη αποτυπώσεων για τη δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου κατά μήκος εγκεκριμένων δημοτικών οδών σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

35.    
Έγκριση ή μη σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης οικοπέδου από το Δήμο προς τους κληρονόμους του Ζαχαρία Ζαχαριάδη
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
36.    
Έγκριση ή μη ανταλλαγής αγροτεμαχίου, ύστερα από αίτηση του κου Νικόλαου Βαβύλα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
37.    
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

38.    
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
39.    
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
40.    
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου – Παρτσαλίδου, αντιδήμαρχος
41.    
Έγκριση επιχορηγήσεων σε συλλόγους και σωματεία
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου – Παρτσαλίδου, αντιδήμαρχος
42.    
Ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην Πράξη «Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου – Παρτσαλίδου, αντιδήμαρχος

43.    
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ
44.    
Έγκριση της 13/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

45.    
Έγκριση της 14/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με παράρτημα Ρομά"
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

46.    
Έγκριση της 21/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΕΕΚ που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου – Μελετλίδου

47.    
Λήψη απόφασης α) για τον ορισμό ομάδας έργου και υπευθύνου έργου και β) για τον ορισμό υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με τίτλο "Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
48.    
Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του ΔήμουΗ Πρόεδρος