Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την εκλογή Προεδρείου και των μελών των επιτροπών. Κυριακή 5/3 στις 11:30 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                          Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                Αθανάσιος Λιακόπουλος