Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Δευτέρα 23/2 στις 19:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 2/2015 και 4/2015 αποφάσεων της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς              σχετικά με α) «Χορήγηση άδειας υλοτομίας πεύκης και ακακίας» στο Δημοτικό              δάσος της Τ.Κ. Μηλιάς και β) την υλοτομία ξερών δέντρων ελάτης.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του δικτύου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου


 1.  
Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. και έγκριση αύξησης και καταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Συμπλήρωση της 593/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κανονισμός - καθορισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης» στην παράγραφο 3 του άρθρου 6, σύμφωνα με εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου στη Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης για εκμετάλλευση  δασικών τμημάτων έτους 2015 Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς  
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» του Τ.Κ. Ράχης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση διενέργειας διαφόρων εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών Ρητίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Λήψη απόφασης για απευθείας ή μη εκμίσθωσης δημοτικών αγρών και σχολικών κλήρων, μετά από μη έγκριση πρακτικών δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών– Δήμου
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση δίμηνης παράτασης των συμβάσεων των προμηθευτών των νομικών προσώπων του Δήμου, έως τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ


 1.  
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση κι επισκευή μηχανημάτων πρασίνου»  προϋπολογισμού 39.372,00 €  (εκτός Φ.Π.Α.23%) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος


 1.  
Ανάκληση της 39/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο μηνών και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – Β΄ φάση» (7/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (60/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (70/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις  Δημοτικής Ενότητας Παραλίας (αριθ. μελέτης  28/2014)» 
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Παραχώρηση χρήσης αιθουσών δημοτικών σχολείων Λαγοράχης και συνοικισμού Μελιαδίου σε πολιτιστικούς συλλόγους και μετεστέγαση αγροτικού ιατρείου Μελιαδίου
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Έγκριση και παραλαβή της ακτομηχανικής μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης των Δ.Δ. Καλλιθέας και Περίστασης στην περιοχή Αλώνια
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη κάλυψη αναγκών στέγασης της σχολικής μονάδας του 14ου Δημοτικού Σχολείου και 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης για την πραγματοποίηση πρόσθετων δρομολογίων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη ένστασης αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία» κατά της με Αρ. Πρωτ. οικ. 81765/24-12-2014 Ειδικής Διαταγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αρ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880”
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Γνωμοδότηση επί της πρότασης Β1 σταδίου της μελέτης «Γενικό πολεοδομικό στάδιο Κορινού»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος


 1.  
Παραχωρήσεις Δημοτικών Γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τους Ν. 4264/2014 και 4307/2014 (ΦΕΚ Α-246) άρθρο 85
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος


 1.  
Παρακατάθεση αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και διόρθωση της 624/2014 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.


 1.  
Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης


 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

                                                              
                             
Ο Πρόεδρος