Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης το Σάββατο 15/11 στις 11: 30 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

( Θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 10:00 π.μ. με θέμα: "Ψήφιση του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015".)


            1.         
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού υπολογιστών, μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας και διαδραστικών πινάκων στα πλαίσια της Πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329”
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            2.         
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής βιβλίων στα πλαίσια της Πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            3.         
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συστήματος πυρασφάλειας - συστήματος ασφαλείας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            4.         
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αρ.μελέτης 16/2012)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            5.         
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν»
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            6.         
Τροποποίηση της  μελέτης με τίτλο «Αλλαγή Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Οδών Δήμου Κατερίνης» η οποία εγκρίθηκε με την 261/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με Βελτίωση και εφαρμογή γεωμετρικών χαρακτηριστικών στη συμβολή των οδών Παρμενίωνος και Αγίας Παρασκευής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            7.         
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            8.         
Ορθή επανάληψη της με αριθμό 577/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ»
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

            9.         
Κατανομή ποσού 230.555,22  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του     Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών   έτους 2014  (δ΄ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των  Σχολικών Τροχονόμων 2ου εξαμήνου 2014 ύστερα από Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

         10.         
Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης  ύστερα από εισηγήσεις της ΕΠΖ
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

         11.         
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

         12.         
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

         13.         
Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του ) για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος

         14.         
Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής» και ορισμός εκπροσώπου
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος

         15.         
Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ακινήτων ιδιοκτησίας Δημουλιών κλπ στην επέκταση Καπνικού Σταθμού Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, Αντιδήμαρχο Κατερίνης

                                                                                                 
Ο Πρόεδρος